SIMPEX jest firm± wystawiennicz±, buduj±c± stoiska targowe w Polsce i w Europie.
W bie¿±cym roku obchodzimy 20-lecie naszej pracy. Realizujemy ekspozycje w sposób kompleksowy - od projektu, zabudowy, poprzez elementy graficzne, monitory plazmowe, po wyposa¿enie w sprzêt gospodarczy oraz kuchenny.
Posiadamy w³asne zaplecze wykonawcze oraz transport.
Pracujemy od wielu lat ze sprawdzonymi projektantami; realizujemy tak¿e projekty innych architektów.
Nasi pracownicy to wypróbowani w wielu sytuacjach fachowcy.
Na ¿yczenie klienta dostarczamy równie¿ (zw³aszcza w przypadku stoisk za granic±) materia³y reklamowe oraz eksponaty.
Nasze realizacje by³y wielokrotnie nagradzane. Przedstawiamy niektóre z nich.